Bejelentkezés
English
ÉrMeHáló
||
Főoldal

ÉrMe-könyvtár

Ajánlott olvasmányok keresztény vállalkozók, cégvezetők számára

 

 

KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK:

 

 

Caritas in veritate - Szeretet az igazságban (XVI. Benedek pápa enciklikája)

ÉrMe-könyvtárA gazdasági élet elemzésében különösen hangsúlyos a piaci intézmények és a piaci szereplők motivációi és viselkedése közötti különbségtétel. Az enciklika egyértelműen elveti azt a nézetet, hogy a piac szabályai önmagukban erkölcsileg elítélendők. Ehelyett kijelenti, hogy azok pusztán eszközök, amelyek önmagukban jók, de vissza lehet velük élni. Az enciklika kifejezetten pozitívan ítélei meg azt, hogy a gazdasági szereplőket a profit keresése motiválja. Problémát abban látja, ha egyedül a profit válik a döntéseket meghatározó motivációvá, és ezért akár erkölcsileg elítélendő lépésekre is ragadtatják magukat a gazdaság szereplői.

(Szent István Társulat, 2009)

 

Részletes ismertető >>
További ismertető >>

Megrendelés >>

Letöltés >>

 

 


 

 

Az üzleti vezető hivatása
ÉrMe-könyvtárA közjó szolgálatának többféle akadálya lehet (a jogállam hiánya, korrupció, kapzsisági hajlam, rossz sáfárkodás az erőforrásokkal), a legkomolyabb közülük azonban az, ha az üzleti vezető „kettős" életet él. A hit és a napi üzleti gyakorlat e kettőssége kiegyensúlyozatlansághoz és a világi siker hamis hajszolásához vezethet. Ha azonban az üzleti vezető – hite alapján – tevékenységét szolgálatnak tekinti, nagyobb távlatban lesz képes gondolkodni, és az üzleti világ követelményeit összhangba tudja hozni a társadalometikai elvekkel, melyeket – keresztények esetében – az evangélium fénye világít meg. Mindez három szakaszban történik: felismerés, döntés és cselekvés, jóllehet e három szempont jelentős mértékben összefügg egymással.
(Az üzleti vezető hivatása című dokumentum magyar fordítása a Pápai Igazság és Béke Tanácsa által 2012-ben kiadott The Vocation of Business Leader angol nyelvű fordítása alapján készült az ÉrMe Üzleti Hálózat gondozásában.)
Bővebb ismertető >>
Letöltés >>

 

 

 


 

Az értékek értéke
ÉrMe-könyvtárA kiadást a UNIAPAC (üzleti vezetők nemzetközi keresztény uniója) sok éves kutatása előzte meg. A hosszútávra tervező vállalkozásoknak szánt útmutató a CSR újszerű, „emberközpontú" szemléletére hívja fel a figyelmet. Bemutatja hogy, a remény és a bizalom lelkületét közvetítő keresztény lelkiség miképpen világítja be a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának három – gazdasági, társadalmi és környezeti – dimenzióját, amelyet eredeti módon egy negyedikkel, az előbbieknek „lelket" adó spirituális kapcsolatok dimenziójával egészít ki. Az embert, a gazdasági vállalkozás kulcsszereplőjét spirituális lényként határozza meg, akinek Krisztussal való kapcsolata mindennapi, konkrét, egzisztenciális tapasztalat. A könyv tartalmazza a javasolt keresztény megközelítésű vállalati kultúra bevezetésére és megvalósítására kidolgozott konkrét irányelveket és gyakorlati lépéseket.
(A kiadvány a Keresztény Értékmegőrző Egyesület (KÉRME) gondozásában jelent meg 2014-ben.)
Bővebb ismertető >>
Letöltés >>

 

 

 

 

 


 

Alford, Helen, O.P. és Naughton, Michael J.: Menedzsment, ha számít a hit – Keresztény társadalmi elvek a modern korban

ÉrMe-könyvtárA cím roppant kihívás mindazok számára, akik egyéni meggyőződésüket, világnézetüket tudatosan el szeretnék választani az üzleti élet mindennapjaitól. Meglehet, mi is rögtön elvetjük a témát, mint eleve megvalósíthatatlan célkitűzést. Ám ha mégis rászánjuk az időt a könyv végigolvasására, megváltozhat hozzáállásunk a munkához, s elképzelésünk a szervezetek vezetéséről.

(Kairosz, Budapest, 2009)

Bővebb ismertető >>
Megrendelés >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Baritz Sarolta Laura: Az üzlet mint hivatás – utópia vagy realitás?
In: Kovász, 2003. Ősz – tél (VII. évf. 3-4. szám), 47.o.

ÉrMe-könyvtárA felvetett problémát két irányból is érheti elutasítás. A mindennapok gyakorlatába belefáradt szkeptikusok naivnak, utópisztikusnak ítélhetik hivatás és üzlet összekapcsolását, a „túlzottan egyháziasan" gondolkodók pedig alighanem a hivatás fogalmát féltenék egy olyan profán jelenségtől, mint az üzleti vállalkozás. Mit is jelent hát az üzlet, s mit a hivatás?
Letöltés >>

 


 

Baritz Sarolta: Háromdimenziós gazdaság. Lehet-e gazdálkodni erényetikai paradigmában?

ÉrMe-könyvtárNem az ember van a gazdaságért, hanem fordítva: a gazdaság az emberért, mondja a szerző - Baritz Sarolta Laura domonkosrendi szerzetesnővér -, aki nem egyedüli elérendő célként, hanem sokkal inkább eszközként tekint a profitra. Ennek az eszköznek pedig a közjót, a közösségek boldogulását kell segítenie. Az emberközpontú gazdaság, vagy az ő szóhasználatában az erényetikai paradigma az emberiség túlélésének egyetlen lehetséges záloga.

(Kairosz Kiadó, 2016)

Bővebb ismertető >>

Megrendelés >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK:

 

 

 

Paul H. Dembinski: Etika és felelősség a pénzügyi életben 

ÉrMe-könyvtárAz emberiség a XX. századi világháborúk, a nagy gazdasági világválság, majd a kommunizmus bukása, illetve a jelenkori pénzügyi válság után egy új, méltányos, ember- és értékközpontú termelési-társadalmi módért kiált. A válságot magunk mögött hagyni, háborúkat elkerülni, és egy új, fenntartható, az emberiség általános hasznát szolgáló termelési mód létrejöttét óhajtjuk, melynek hírnöke, jeles tudósa Paul H. Dembinski professzor.

(Keteg Oikonomia Kutató Intézet, 2018)

Bővebb ismertető >> 

Megrendelés >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Baritz Sarolta Laura OP, Dabóczi Gergely (szerk.): Emberközpontú gazdaság - Szakkönyv az etikus és fenntartható gazdasághoz 

ÉrMe-könyvtárA könyv a Keteg-képzés szakkönyveként jelent meg; azoknak az előadásoknak a lenyomata, amelyek az értékalapú, emberközpontú gondolkodás, működés alapjait fogalmazzák meg. Különféle témák, különféle megközelítések, de azonos irányba mutató szándékkal: az erényetikai, erkölcsös gazdasági szereplő, vezető személyiségének megformálásával. Ez vallási értelemben nem hittérítő könyv, de igyekszik terjeszteni azt a hitet, amely szerint az erkölcsi alapú működés tartós eredményt és boldogságot hozhat.

(Kairosz Kiadó, 2017)

Bővebb ismertető >> 

Megrendelés >> 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Antonio Genovesi: Értekezések a kereskedelemről, avagy a polgári gazdaságról - Válogatott részletek (1765-69) 

ÉrMe-könyvtárGenovesi ugyan XVIII. századi olasz filozófus és gazdaságpolitikus, de munkáit idehaza méltatlanul feledték el a haszonelvű gazdaságpolitika egyeduralma miatt. Ő volt ugyanis az első, aki az emberközpontú gazdaságról értekezett. Hatása fölfedezhető a nemzetközi alternatív közgazdasági irodalomban, főként a civil gazdaságtan területén, de rokonságot mutatnak vele a katolikus egyház társadalmi tanításának elvei is. Az emberközpontú közgazdasági irány ma azon szerzők és áramlatok körében bukkan föl, akik számára a polgári/civil értékek, az értékközpontúság, társadalmiság, kooperativitás, közjó, erényetika a fontosak, és akikhez az arisztotelészitomista gondolkodási rendszer áll közel.

(Kairosz Kiadó, 2016)

Bővebb ismertető >>

Megrendelés >> 

 

 

 

 

 

 


 

 

Muzslay István: Gazdaság és erkölcs
ÉrMe-könyvtárKorunk egyik súlyos tévedése az a felfogás, hogy a közgazdaság az életünk olyan adottsága, amellyel szemben tehetetlenek vagyunk, hogy a gazdaság saját mechanizmusainak, kérlelhetetlen törvényeinek alávetett folyamat. A közgazdaság nem fizikai törvények által irányított gépezet; a társadalmi és gazdasági rend megteremtője nem a piac ármechanizmusa, hanem az emberi értelem és akarat. A tisztánlátáshoz szükséges, hogy megtanuljuk a közgazdaság sajátos nyelvét, hogy behatolhassunk a gazdasági tevékenység folyamataiba, hogy ne váljunk azok rabszolgáivá, hanem képesek legyünk azok irányítására a Teremtő parancsa szerint: „Hajtsátok uralmatok alá a földet" (Ter 1,28).
(Studia theologica Budapestiensia. vol. 7. Márton Áron Kiadó, 1993.)

Megrendelés >>
Letöltés >>

 

 

 

 

 


 

 

Tóth Gergely: A Valóban Felelős Vállalat
ÉrMe-könyvtárA vállalati felelősség (VF vagy CSR) létjogosultságát ma már kevesen vitatják. Gombamód terjednek, eszközei, sőt eszköztárai. Ma már minden magára adó nagyvállalatnak van CSR bizottsága, osztálya, jelentése, de legalább felelőse. A dolgok látszólag sínen vannak. Mégis: bár a szélsőséges és gyakorlatban is fellépő multiellenzők kevesen vannak, sokak szerint a nagyvállalatok hatalma körüli legitimációs válság eloszlatásához nem járult hozzá a VF mozgalom. Ezen könyv szerzője szerint ennek fő oka, hogy a vállalati felelősséggel foglalkozók nem veszik a bátorságot, hogy a kérdést objektív valóságként kezeljék. Korunk válságjelenségei nem olyan szinten kezelhetők, mint eddig, átgondoltabb és mélyebb megközelítésre van szükség. Ezen könyv fő célja, hogy a gondolkodásra és vitára késztessen a mélyebb VF értelmezésről.
(Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, 2007)
Letöltés >>

 

 

 

 

 


 

Richard M. DeVos, Charles Paul Conn: Higgy! – Adj lehetőséget a dolgoknak, hogy megtörténjenek!
ÉrMe-könyvtárHa valaki túl tud lépni azon az ellenérzésen, hogy az Amway alapítója, egy nagy mlm-es guru a könyv (társ)szerzője, akkor nagyon erős olvasásélményben lehet része. DeVos keresztény, a rövid könyv hihetetlen sodró erejű és leírja azokat az értékeket, amikben ő hisz és előre vitték: higgy Istenben, higgy Amerikában, higgy a szabad vállalkozásban!
(Bagolyvár Könyvkiadó, 1998)

Megrendelés >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Richard M. DeVos: Együttérző kapitalizmus
ÉrMe-könyvtárA fenti könyv szerzőjének másik műve. Nem olyan erős, mint a Higgy, de alaposabb. A verseny és a segítés összeegyeztethetőségén gondolkodik.
(Bagolyvár Könyvkiadó, 1994)
Megrendelés >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Luigino Bruni–Stefano Zamagni: Civil gazdaság – Hatékonyság, méltányosság és köz-jóllét
ÉrMe-könyvtár„Kölcsönösség és ingyenesség. Lehetnek-e az erények, emberi értékek, jó tulajdonságok részei a szabad piac működésének? Van-e alternatívája az Adam Smith-i, önérdeken és haszonelvűségen alapuló gazdasági alapelveknek a XVIII. században?" – teszi fel a kérdéseket a szerzőpáros.
(L'Harmattan Kiadó, 2013)
Megrendelés >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tomka János–Bőgel György: Vezetés egykor és most. A Biblia és a menedzsment
ÉrMe-könyvtárEz a könyv a vezetésről szól. Írása közben elsősorban vállalati vezetőkre gondoltunk, de bízunk benne, hogy államigazgatási hivatalok, társadalmi szervezetek, színházak, iskolák, kórházak szakemberei és persze mások is találnak benne érdekes és hasznos gondolatokat.
(Nemzeti Tankönyvkiadó, 2010)
Bővebb ismertető és megrendelés >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Tomka János–Bőgel György: Megéri jónak lenni? A Biblia és a menedzsment II.
ÉrMe-könyvtárTomka János és Bőgel György újabb könyve szerves folytatása az előzőnek A kötet számos modern és klasszikus esettanulmányt tár elénk, amelyek segítenek felkészülni a vezetők elé kerülő etikai problémák megoldására.
(Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 2014)
Bővebb ismertető és megrendelés >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Botos Katalin: Keresztény gazdaság – globális piacgazdaság
ÉrMe-könyvtárMi az oka annak, hogy a második évezred végén a gazdasági növekedés motorja áthelyeződött Ázsiába? Vajon van-e szerepe az eltérő gazdasági eredményekben annak, hogy az elmúlt századokban a különböző világrészeken különböző vallások váltak uralkodóvá, amelyek kozmológiai nézetei, világszemlélete számos ponton eltér egymástól? Vajon szerepet játszanak-e az egyes országok, országcsoportok sikerességében a világvallások társadalmi-gazdasági tanításai? Hozzájárultak-e az eltérő vallási tanítások a gazdasági fejlődéshez, és hogyan? (Kairosz Kiadó, 2009)
Megrendelés >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Amartya Sen: A fejlődés mint szabadság
ÉrMe-könyvtárA Cambridge-i Egyetemen tanító indiai közgazdász 1998-ban elnyerte a Nobel-díjat, a bizottság értékelése szerint azért, mert etikai dimenziót vitt egy olyan területre, amelyet jó ideje a számok világába zárkózó szakemberek uralnak. Ez az etikai dimenzió abban foglalható össze, hogy míg a közgazdaságtan bálványa az utóbbi évtizedekben az anyagi mutatók összessége volt – a jövedelem, a nyereség, a nemzeti össztermék növekedése –, addig Sen fő kategóriája a szabadság, s fő tételét úgy foglalja össze, hogy a szabadság kibővítése a fejlődés elsődleges célja s egyben legfőbb eszköze. Sen amellett cáfolja azt a tételt is, hogy a szabadság és a tolerancia kifejezetten nyugati értékek, bemutatva az ázsiai filozófiai és közgazdaságtani gondolkodás olyan hagyományait, amelyek a szabadságot állítják a középpontba. (Európa Könyvkiadó, 2003)
Megrendelés >>

 

 

 

 

 

 


 

 

Tim Kasser: Az anyagiasság súlyos ára
ÉrMe-könyvtárVajon boldoggá teheti-e korunk emberét az anyagias, fogyasztói életszemlélet? Tim Kasser tudományos alapú pszichológiai vizsgálatok alapján ad nemleges választ erre a kérdésre, és kimutatja, hogy éppen ellenkezőleg: csak a humánus, emberiességen alapuló értékek jelölhetik ki a tartós megelégedettség útját. (Ursus Libris, 2005)
Megrendelés >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Csermely Péter: A rejtett hálózatok ereje
ÉrMe-könyvtárA hálózatot azok az elemei stabilizálják, amelyek egymással gyenge kapcsolatban állnak. Nem az elem, nem is a kölcsönhatásainak a száma, hanem a kölcsönhatások erőssége a fontos. A gyenge kapcsolatok stabilizálják a komplex rendszereket. A gyenge kapcsolatok alkotják azokat a rejtett hálózatokat, amelyek stabilizáló erejéről szól ez a könyv.
(Vince Kiadó, 2005)
Megrendelés >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Mérő László: A pénz evolúciója
ÉrMe-könyvtárA biológiai, a gazdasági és a szellemi élet evolúciója ugyanarra a logikára épül, mégis mindegyik evolúció más és más, mivel különböző természeti háttérmechanizmusok segítségével valósul meg. Ezeket tárja fel Mérő László könyve, amely a három éve megjelent Az élő pénz című könyv újraírt, átdolgozott kiadása.
(Tericum Kiadó, 2007)
Megrendelés >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kocsis Tamás: Gyökereink
ÉrMe-könyvtárNagyobb tanulmány, szociológiai PHD-kutatás eredménye arról, hogy a fogyasztói társadalom és a pénz hogyan változtatta meg két amúgy hasonló térség – egy székely térség és az Őrség – lakóinak életét és viselkedését. Izgalmas és szomorú.
Kairosz Kiadó, 2002
Megrendelés >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Robert T. Kiyosaki - Sharon L. Lechter: Gazdag papa, szegény papa
ÉrMe-könyvtárNem is keresztény, nem is vállalkozás, sok a közhelye és végletekig leegyszerűsített, de még ezzel együtt is alapmű a pénzhez és a gazdagsághoz való viszonyról.
(Bagolyvár, 2006)
Megrendelés >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Robert T. Kiyosaki - Sharon L. Lechter: Cashflow négyszög – Út az anyagi függetlenséghez
ÉrMe-könyvtárA fent említett könyv párja, ugyanazok a szerzők. Más könyveiket tőlük nemigen érdemes olvasni, de ezt a kettőt igen.
Megrendelés >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

TOVÁBBI ÉRDEKES OLVASMÁNYOK:

 

Scitovsky Tibor: Az örömtelen gazdaság
(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1990)
Megrendelés >>

 

Zsolnai László - Kindler József (szerk.): Etika a gazdaságban
(Keraban, 1993)

 

Kopp Mária–Kovács Mónika Erika dr. (szerk.): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón
A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének tudományos iskolája által, Kopp Mária, Kovács Mónika Erika szerkesztésével létrehozott, a magyar népesség életminőségét és egészségét bemutató monográfiája a XXI. század orvosa, egészségügyi szakembere, döntéshozói, sőt minden polgára számára igen fontos és időszerű témával foglalkozik, az egészéggel, betegségekkel kapcsolatos életminőség kérdésével. (Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, 2006)
Letöltés >>

 

Szondy Máté: A boldogság tudománya. Fejezetek a pozitív pszichológiából
Vajon mi a boldogság receptje? Magasabb fizetés? Lottóötös? Nagyobb ház? Laposabb televízió? Laposabb has? Vonzóbb partner? Bármelyiket is választotta, téved. A legújabb pszichológiai kutatások ugyanis bebizonyították: boldogságunk egészen más dolgoktól függ. Szondy Máté a témával foglalkozó legfrissebb tudományos eredményeket ismertetve számos olyan elképzelést megcáfol, melyekre az utca embere korábban mérget vett volna. A fiatal pszichológus nem „csodaszert" ígér, mivel hite szerint nem létezik olyan módszer vagy technika, amely kivétel nélkül mindenkit boldoggá tenne. Könyve mégis alapvetően fontos olvasmány mindazok számára, akik harmonikusabb, elégedettebb, minőségibb életre vágynak. (Jaffa Kiadó, 2010)
Megrendelés >>

 

Alasdair Macintyre: Az erény nyomában. Erkölcselméleti tanulmány
A kiváló erkölcsfilozófus e könyvében módszeresen feltárja korunk erkölcsi diskurzusának alapvető ellentmondásait, elemeinek és fogalmainak lényeges alakulását az emberi történelem és gondolkodás története során. Alapos és meggyőző érveléssel mutat rá a különböző erkölcsfilozófiai iskolák téves vagy éppen fenntartható téziseire Arisztotelésztől Nietzschéig, a felvilágosodás erkölcsi alapvetésétől a modern társadalomtudományoknak a „menedzsert" menybe vagy éppen pokolba küldő válfajaiig, vagy a „szakértelem" ma oly jellemző mitizálásáig, az emotivizmustól az egzisztencializmusig. A szűken vett erkölcsi gondolkodáson messze túlmutató vizsgálódáson messze túlmutató vizsgálódásai folyamán eljut az „erények" jellegének értelmezéséig a történelemben, napjainkban és az előrevetíthető jövőben. (Osiris Kiadó, 1999)
Megrendelés >>

 

Arno Anzenbacher: Keresztény társadalometika
(Szent István Társulat, 2001)
Megrendelés >>

 

Balogh Levente: A Szentkirályi-titok: Magyar siker a multik világában

(Szentkirályi Ásványvíz Kft. 2011.)

 

Ken Blanchard, John P. Carlos, és Alan Randolph: Empowerment: a felelősség hatalma
(Edge 200 Kiadó, 2007)

 

Jim Collins: Jóból kiváló: a tartós üzleti siker elemei
(HVG, 2005.)

 

Jeffrey Cornwall, Michael Naughton: Élni és vállalkozni: Négy erény, amely segít, hogy jobban menjen az üzlet – és az élet (Bringin your business to life)
(Mária Rádió Kiadó, 2010.)

 

Berard Giroud: A menedzsment forradalma: A Google-modell
(Typotex, 2010.)

 

Patrick Lencioni: Kell egy csapat: A sikeres együttműködés 5 akadálya
(HVG, 2009)

 

David C. Korten: Tőkés társaságok világuralma
Néha szolid összeesküvéselméletbe torkollik, így az erre fogékonyaknak kevéssé ajánlott... De mindenképpen alapmű, hogy megkülönböztessük az oligopolisztikus multik versenyét a valódi piaci versenytől.
(Magyar Kapu Alapítvány, 1996)

 

Plinio Corrêa de Oliveira: Forradalom és ellenforradalom
A szabad piac és a magántulajdon védelméért alapítóját megdicsérte Hayek, ezzel együtt tradicionalista katolikusokat tömörít, és a katolikus egyház legkonzervatívabb ágához tartozik. Ez a brazil alapítású TFP, a Tradition, Family, Property, azaz Hagyomány, Család, Magántulajdon. Alapítójának főműve a Forradalom és ellenforradalom.
(TFP, Bécs 2012)
Bővebb ismertető >>
Letöltés >>

 

Polányi Károly: A nagy átalakulás. Korunk gazdasági és politikai gyökerei
A 19. századi civilizáció összeomlott. A könyv ennek az eseménynek a politikai és gazdasági kiindulópontjával foglalkozik, és azzal a nagy átalakulással, amelyet bevezetett. A 19. századi civilizáció négy intézményre épült. Az első az a hatalmi egyensúlyi rendszer volt, amely egy évszázadon át megakadályozta, hogy hosszú és pusztító háborúk robbanjanak ki a nagyhatalmak között. A második a nemzetközi aranystandard, amely a világgazdaság kivételes szervezettségét szimbolizálta. A harmadik az önszabályozó piac, amely hihetetlen anyagi gazdagságot hozott létre. A negyedik pedig a liberális állam. Egyfajta lehetséges osztályozás szerint a négy intézményből kettő gazdasági, kettő politikai volt. Egy másik szerint kettő nemzeti, kettő pedig nemzetközi. Egymás közötti viszonyuk határozta meg civilizációnk történetének sajátosságait. (Napvilág Kiadó, 2004.)
Megrendelés >>

 

Eric Fromm: Birtokolni vagy létezni? Egy új társadalom alapvetése (Akadémia Kiadó, 1994)

 

A. O. Hirschmann: Érzelmek és szenvedélyek

 

Mandeville, B.: A méhek meséje avagy magánvétkek – közhaszon (Helikon, 2004)

 

Adam Smith: A nemzetek gazdagsága

 


 

 

KÖNYVEK IDEGEN NYELVEN:

 

Collins, Jim. Der Weg zu den Besten: Die sieben Management-Prinzipien für dauerhaften Unternehmenserfolg. (Good to Great: Why Some Companies Made the Leap and Others Don't.) Ford. Baltes, Martin és Böhler, Fritz. Frankfurt/New York: Campus Verlag, 2011

 

Dolan, Simon L., Garcia. Salvador és Richley, Bonnie. Managing by Values: A Corporate Guide to Living, Being Alive, and Making Living the 21st Century. Houndmills, Basingtstoke and New York: Palgrave, McMillan, 2006.

 

Geiselhart, Helmut. Das Managementmodell der Jesuiten. Ein Erfolgsrezepot für das 21. Jahrhundert. Gabler: Wiesbaden, 1999.

 

Henry, Sebastien. Quand les décideurs s'inspirenzt des moines: 9 principes pour donner du sens ŕ votre vocation. Paris: Dunod, 2012.

 

Hind, James F. The Heart & Sou of Effective Management. Wheaton, (Il) Victor Books,1989.

 

Lowney, Chris. Heroic Leadership. Best Practices from a 450-year-old Company that Changed the World. Chicago: Loyola Press, 2003.

 

Peshawaria, Rajeev. Tanti Boss, Pochu Leader: L'arte di diventare un capo eccelente. (Too many Bosses, Too GóFew Leaders) Ford. Merlini. Roberto. Rizzoli Etas. RCS Libri S.p.A., 2011.

 

Peters, Tom és Austin, Nancy. A Passion for Excellence: The Leadership Difference. New York: Random House, 1985.

 

Setton, Alain. Bible et management: Une approche psycho-spirituelle du leadership. Előszó: Sérieyx, Hervé. DEsclée de Brouwer, 2012.

 

Soria, Sophie. Un Coach nommé Jesus: Épanouissement personnel et Évangile. Paris: Dunod-IneterEditions, 2005.

 

Uniapac. Corporate Social Responsibility Protocol Focused ont he Human Person. XXIV Uniapac World Congress. Lyon, March 30th April 1st 2012.

 

 

BGA

Segélyakciónk 

Nyitólap
Gyűjtés az ukrajnai menekültek megsegítésére - a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat Kárpátalján végzett munkáját támogatja az ÉrMe Hálózat.

Tovább»

Könyvtár 

Ajánlott olvasmányok keresztény vállalkozóknak, cégvezetőknek

Nyitólap

Van, ami még hiányzik a listából? Várjuk olvasóink javaslatait.

Tovább»

ÉrMe Hálózat
ÉrMe Alapítvány
ÉrTe Nonprofit Kft.
Érme Budapest Klub
ÉrMe Páty Klub
ÉrMe Junior Klub
ÉrMe Bakony Klub
ÉrMe Kaposvár Klub
ÉrMe Benedictus Klub
ÉrMe Vác Klub
ÉrMe Építőipari Kerekasztal
Alapinformációk
Rólunk
Bemutatkozó-kiadványunk
ÉrMe-kapcsolat
Honlap-impresszum
Statútum
Statute in English
ÉrMe Brochure
Társadalmi szerepvállalás
Ügyek és projektek
Az üzleti vezető hivatása
Szövetségeseink
ÉrMe-könyvtár
  ©2012 ÉrMe Alapítvány  |  Impresszum  |  Médiaajánlat  |  Adatvédelem